ჩვენი პროდუქცია


ალის წარმოსაქმნელად რის შედეგადაც ჩნდება ხანძარი საჭიროა სამი ელემენტი ჟანგბადი საწვავი და ტემპერატურა თუკი ამ სამი ელემენტიდან ერთ ერთს მოვაშორებთ ხანძარი დაკარგავს ძალას და დაიწყებს ქრობას, სწორედ ამ ტექნიკური პრინციპით არის შექმნილი ცეცხლმაქრების ეფექტურობა. ევროპული სტანდარტებით ცეცხლი იყოფა რამოდენიმე კატეგორიებად.შესაბამისად ცეცხლმაქრებიც თავისი შემადგენლობით დაკომპლექტებულია სხვადასხვა კლასის ტიპის ხანძრის გასანეიტრალებლად.
ყველაზე უნივერსალურ და ფართოდ გამოყენებად ცეცხლმაქრად ითვლება ა ბ ც ტიპის ცეცხლმაქრი რომლებიც გამოიყენება ოფისებსა და საცხოვრებელ სახლებში.

ცეცხლმაქრების დამუხტვა
ექსპლუატაციის ნორმების მიხედვით ყველა ცეცხლმაქრი განსაზღვრული დროის შემდეგ საჭიროებს გადამუხტვას, ჩვენი კომპანია გაძლევთ საშუალებას ამ ვადის გასვლის შემდგომ მოვახდინოთ ცეცხლამქრის გადამუხტვა ასევე მისი ტექნიკური დიაგნოსტიკა და გამართვა, ჩვენ ასევე გაძლევთ საშუალებას უკვე გამოყენებული ცეცხლმაქრის თავიდან დატენვას და მის შემდგომი გამოყენებისთვის ტექნიკურად მოზმადებას.

Showing single result
  • ცეცხლმაქრი ფხვნილოვანი შიგთავსით 5კგ.