შსნ (შლეიფის სამისამართო ნიშანი)

ნიტა-ს პროდუქციის კატალოგი, დოზორის სახანძრო ავტომატიკის სისტემის, სამისამართო სისტემა დოზორი-1ა.

შლეიფის სამისამართო ნიშანი შსნ წარმოადგენს მიკროპრცესორულ  მოწყობილობას და განკუთვნილია სიგნალიზაციის საზღურბლო შლეიფის (სშ) ფორმირებისთვის თბური და ნებისმიერი საკონტაქტო გადამწოდისთვის  ნორმალურად შეკრული კონტაქტებით. სამისამართო ნიშანი უერთდება სამისამართო შლეიფს, რომელიც ფორმირდება მიმღებ-საკონტროლო მოწყობილობით დოზორი-1ა, რომლის  მეშვეობითაც ხდება საინფორმაციო გაცვლა და ეწოდება კვება.

ძირითადი შესაძლებლობები:

  • შლეიფის სამისამართო ნიშნის შსნ გამოყენება იძლევა სიგნალიზაციის საზღურბლო  შლეიფების ფორმირების საშუალებას ჩვეულებრივი იაფი შემტყობინებლებისთვის, მაგალითად, თბური, ხელის, მაგნიტოკონტაქტური სენსორის (მკს) შემტყობინებლებისთვის, აგრეთვე ნებისმიერი გადამწოდისთვის ნორმალურად შეკრული კონტაქტებით. ამ შემთხვევაში, სიგნალიზაციის შლეიფი იძენს თავის უნიკალურ მისამართს სისტემაში და კონტროლირდება ნიშნით. ეს იძლევა შლეიფის ზუსტი ადგილსამყოფელის განსაზღვრის შესაძლებლობას ამოქმედების ან გაუმართაობის შემთხვევაში. შლეიფის სამისამართო ნიშანი შსნ განასხვავებს შლეიფში ერთი და ორი გადამწოდის ამოქმედებას, აგრეთვე აკონტროლებს წყვეტას და შერთვას;
  • შლეიფის სამისამართო ნიშანს შსნ ხშირად აყენებენ შენობის წინ, რომელშიც შედის საზღურბლო შლეიფი. შესაძლებელია აგრეთვე სამისამართო ნიშნის გამოყენების სხვა ვარიანტებიც. მსგავსი გადაწყვეტილება იძლევა ფულადი სახსრების ეკონომიის საშუალებას მონტაჟის დროს, შემაერთებელი სადენების მინიმიზაციისა და იაფი გადამწოდების გამოყენების შესაძლებლობის ხარჯზე;
  • შლეიფის სამისამართო ნიშანს შსნ აგრეთვე შეუძლია მუშაობა დამცავ შემტყობინებლებთან, მას გააჩნია აპარატული შესაძლებლობა დააფიქსიროს სწრაფი ამოქმედებაც კი და დაიმახსოვროს ისინი მსს-1ა-ზე (მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობაზე) ინფორმაციის გადაცემის მომენტამდე;
  • პროგრამულად შლეიფის სამისამართო ნიშნები შსნ შეიძლება გაერთიანდეს ჯგუფებად, როგორც ერთმანეთს შორის, ისე სხვა სამისამართო მოწყობილობებთან მათ შორის დრეკადი კავშირების დავალებით;
  • გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება, რომ მოწყობილობის სამისამართო შლეიფში მხოლოდ შლეიფის სამისამართო ნიშნების შსნ  ჩართვისას, რაიმე სხვა სამისამართო მოწყობილობის გარეშე, მათი დაყენება შეიძლება არაუმეტეს 70 ცალისა, რათა არ იქნას გადაჭარბებული სამისამართო შლეიფის დატვირთვის უნარი (280 მა / 4 მა = 70 ც.);
  • ყურადღება! სიგნალიზაციის საზღურბლო შლეიფების პროექტირებისას, რომლებიც ფორმირდება შლეიფის სამისამართო ნიშნებით შსნ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არ შეიძლება სიგნალიზაციის შლეიფების სასიგნალო სადენების შეერთება დამიწებულ ან სხვა გამტარ კონსტრუქციებთან.