სნტშ (სამისამართო ნიშანი)

ნიტა-ს პროდუქციის კატალოგი, დოზორის სახანძრო ავტომატიკის სისტემის, სამისამართო სისტემა დოზორი-1ა.

სამისამართო ნიშანი სნტშ წარმოადგენს მიკროპროცესორულ მოწყობილობას  და განკუთვნილია სიგნალიზაციის ზღურბლური შლეიფის  ფორმირებისთვის თბური ან ნებისმიერი საკონტაქტო გადამწოდისთვის  ნორმალურად შეკრული კონტაქტებით. სამისამართო ნიშანი უერთდება სამისამართო შლეიფს, რომელიც ფორმირდება მიმღებ-საკონტროლო მოწყობილობით დოზორი-1ა, რომლის  მეშვეობითაც ხდება საინფორმაციო გაცვლა და ეწოდება კვება.

ძირითადი შესაძლებლობები:

  • სნტშ სამისამართო ნიშნის გამოყენება იძლევა სიგნალიზაციის ზღურბლური შლეიფების, მაგალითად კვამლის, ხელის ან მაგნიტურ-კონტაქტური, აგრეთვე ნებისმიერი ნორმალურად შეკრული მშრალი კონტაქტის მქონე გადამწოდის  ფორმირების საშუალებას. ამ შემთხვევაში სიგნალიზაციის შლეიფი იძენს საკუთარ უნიკალურ მისამართს სისტემაში და კონტროლდება ნიშნით. ეს იძლევა ამოქმედებისას ან გაუმართაობისას  შლეიფის  ზუსტი ადგილსამყოფელის განსაზღვრის შესაძლებლობას. სნტშ სამისამართო ნიშნის განასხვავებს შლეიფში ერთი და ორი გადამწოდის ამოქმედებას, აგრეთვე აკონტროლებს წყვეტას და მოკლე შერთვას;
  • სნტშ სამისამართო ნიშანს ხშირად აყენებენ შენობის წინ, რომელშიც შედის საზღურბლო შლეიფი. შესაძლებელია აგრეთვე სამისამართო ნიშნის გამოყენების სხვა ვარიანტებიც. მსგავსი გადაწყვეტილება იძლევა ფულადი სახსრების ეკონომიის საშუალებას მონტაჟის დროს, შემაერთებელი სადენების მინიმიზაციისა და იაფი გადამწოდების გამოყენების შესაძლებლობის ხარჯზე;
  • სნტშ სამისამართო ნიშანს აგრეთვე შეუძლია მუშაობა დამცავ შემტყობინებლებთან, მას გააჩნია აპარატული შესაძლებლობა დააფიქსიროს სწრაფი ამოქმედებაც კი და დაიმახსოვროს ისინი მსს-1ა-ზე (მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობაზე) ინფორმაციის გადაცემის მომენტამდე;
  • პროგრამულად სნტშ ნიშნები შეიძლება გაერთიანდეს ჯგუფებად,  როგორც ერთმანეთს შორის, ისე სხვა სამისამართო მოწყობილობებთან მათ შორის დრეკადი კავშირების დავალებით;
  • მიაქციეთ ყურადღება, რომ მოწყობილობის სამისამართო შლეიფში მხოლოდ   სნტშ სამისამართო ნიშნების ჩართვისას, რაიმე სხვა სამისამართო მოწყობილობების გარეშე,  შეიძლება არაუმეტეს 70 ცალის დაყენება, რათა არ იქნას გადაჭარბებული სამისამართო შლეიფის დატვირთვის უნარი (280 მა / 4 მა = 70 ც.);
  • ყურადღება!  სიგნალიზაციის ზღურბლური შლეიფების პროექტირებისას, რომლებიც ფორმირდება სნტშ სამისამართო ნიშნებით, გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ სიგნალიზაციის შლეიფების სიგნალის სადენები არ შეიძლება მიუერთდეს დამიწებულ და სხვა გამტარ კონსტრუქციებს.