მიმღებ-საკონტროლო სახანძრო მოწყობილობა არტონი-04F

განკუთვნილია სხვადასხვა ობიექტების ცენტრალიზებული და ავტონომიური სახანძრო დაცვის ორგანიზებისთვის მდგომარეობის სადღეღამისო კონტროლის გზით სიგნალიზაციის 4 შლეიფამდე (სიგნალიზაციის შლეიფი).

მოწყობილობა შეესაბამება ДСТУ EN-54-2:2003/Зміна №1 და ДСТУ EN 54-4:2003/Зміна №2, ДСТУ-H CEN/TS 54-14:2009 სტანდარტების მოთხოვნებს.

თავისებურებები

 • ყოველი სიგნალიზაციის შლეიფის მოწყობილობა შეიძლება იყოს აწყობილი მომხმარებლის მიერ როგორც სახანძრო სიგნალიზაციის შლეიფი ვერიფიკაციის გარეშე, ვერიფიკაციით, ან ორი შემტყობინებლის შემუშავებით, აგრეთვე შეიძლება დადგინდეს А, B, C ტიპების დამოკიდებულებები (ДСТУ EN-54-2:2003/ცვლილება№1 მოთხოვნების თანახმად).
 • მოწყობილობები განსაზღვრავენ და ასახავენ სიგნალიზაციის შლეიფის შემდეგ მდგომარეობებს: „მორიგე რეჟიმი“, „ყურადღება“ (პირველი შემტყობინებლის შემუშავება სიგნალიზაციის შლეიფში), „ხანძარი“,„გაუმართაობა – მოკლე შერთვა“, „გაუმართაობა – წყვეტა“, „სიგნალიზაციის შლეიფი გათიშულია“, „ერთერთი ინტელექტუალური შემტყობინებლის გაუმართაობა სიგნალიზაციის შლეიფში“.
 • ერთ სიგნალიზაციის შლეიფში პასიური და აქტიური შემტყობინებლების მიერთების, ორ- და ოთხსადენიანი მიერთების სქემების გამოყენებით კომბინირებული  სიგნალიზაციის შლეიფების აწყობის  შესაძლებლობა.
 • გაუმართაობისა და მდგომარეობების შემდეგი სახეობების განსაზღვრა: გამავალი გასაღების მოკლე შერთვა, ყოველი გამავალი გასაღების დატვირთვის წყვეტა, ძაბვების არარსებობა, რომლებიც კვებავენ გამავალ გასაღებს და სიგნალიზაციის შლეიფს, 220ვ მკვებავი ძაბვის არარსებობა, კრიტიკული განმუხტვის არარსებობა ან აკუმულატორის ბატარეის გაუმართაობა და სხვა.
 • გასასვლელების არსებობა: „ხანძარი“, „გაუმართაობა“, „შეტყობინება“ („Snd1“ და „Snd2“), 2 პროგრამირებადი ძლიერდენიანი გასასვლელისა „AUX1“ და „AUX2“ და 2 პროგრამირებადი რელესი „Relay1“ და „Relay“.
 • ოთხ დამოუკიდებელ შემტყობინებლამდე მიერთების შესაძლებლობა ჯაჭვების მთლიანობის კონტროლით (ДСТУ-H CEN/TS 54-14:2009-ის მოთხოვნების შესაბამისად).
 • შესასვლელი სარეზერვო კვების გარე წყაროს მიერთებისთვის მისი გამართულობის კონტროლით.
 • არ არის დენის შემზღუდველი რეზისტორის საჭიროება ორსადენიანი სიგნალიზაციის შლეიფზე СПД-3, СПД-3.10, ТПТ, FT ტიპის შემტყობინებლების მიერთებისას.
 • შემტყობინებლების დახშობის (გათიშვის) ცალკეული ღილაკი.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის მორიგე რეჟიმის დენის ავტოდამახსოვრების ფუნქცია.
 • ბოლო რეზისტორების ნომინალების დიაპაზონი – 1კ ომ-იდან 3,9კ ომ-ამდე.
 • აქტიური შემტყობინებლების დამატებითი დენის შემზღუდავი რეზისტორების ნომინალების დიაპაზონი – 0-დან 1,2 კ ომ-მდე.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის სტაბილიზირებული კვება – 15 (±0,5) ვ.
 • შემტყობინებლების ამუშავების ზღვრების ცვლილებების შესაძლებლობა 1-დან 16 მა-მდე.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის მოკლე შერთვის დენი – არანაკლებ 60 მა.
 • გასასვლელების „Snd1“, „Snd2“ მაქსიმალური დენი –500 მა, „AUX1“, „AUX2“ –300 მა.
 • მოწყობილობების კონფიგურაციის შესაძლებლობა პერსონალური კომპიუტერის მეშვეობით.
408.70

ტექნიკური მახასიათებლები

 
 • გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 230х280х90 მმ-სა
 • მასა: არაუმეტეს 3,5 კგ-სა
 • მოწყობილობის კვება ხორციელდება ცვლადი დენის ქსელისგან ძაბვით 220 (+22-33) ვ სიხშირით (50±1) ჰც და/ან ჰერმეტული მომსახურების არმქონე ტყვია-მჟავა აკუმულატორის ბატარეისგან ნომინალური ძაბვით 12 ვ, ნომინალური მოცულობით 7 ან 7,2 ა/საათში, და ხანგრძლივი განმუხტვის საბოლოო ძაბვით 10,5 ვ (აკუმულატორის ბატარეა მოწოდების კომპლექტში არ შედის).
 • მოწყობილობის მაქსიმალური მოხმარებული სიმძლავრე ქსელისგან – 30 ვტ.
 • მოხმარებული სიმძლავრე ქსელისგან მორიგ რეჟიმში – არაუმეტეს 15 ვტ-სა.
 • აკუმულატორის ბატარეისგან მოხმარების მაქსიმალური დენი – 0,8 ა.
 • აკუმულატორის ბატარეისგან მოხმარების მაქსიმალური დენი მორიგ რეჟიმში – 0,2ა.
 • აკუმულატორის ბატარეისგან მოხმარების მაქსიმალური დენი ცვლადი დენის გათიშული ქსელისას და აკუმულატორის ბატარეის  ნაკლები ძაბვისას, ვიდრე (10,5 – 1) ვ – 30 მა.
 • ძაბვა ღია გამავალი გასაღების კონტაქტებზე გამავალი გასაღების ჯამური დატვირთვისას 0,6 ა-დან – 8,8-დან 14 ვ-მდე. ამასთან პულსაციების გაორმაგებული ამპლიტუდა არ აღემატება 0,5 ვ.
 • მაქსიმალური ძაბვა გამორთილ გამავალ გასაღებზე „შუქი/ხმა“, (რეზისტორებით „ხანძარი“ და „გაუმართაობა“ დატვირთვის წინაღობისას 3,3 კ ომ, რომლებიც შედის მოწოდების კომპლექტში) არაუმეტეს 2,5ვ-სა.
 • მოწყობილობაზე მისაერთებელი სიგნალიზაციის შლეიფის მაქსიმალური რაოდენობა – 4.
 • კვების ძაბვა კონტაქტებზე ШС1 – ШС4 (სიგნალიზაციის შლეიფი1-სიგნალიზაციის შლეიფი4) დატვირთვის არარსებობისას – 15 (±1) ვ. ძაბვა კონტაქტებზე ШС1 – ШС4 (სიგნალიზაციის შლეიფი1-სიგნალიზაციის შლეიფი4) დენის დროს ყოველ სიგნალიზაციის შლეიფში 20 მა-დე, არანაკლებ 12 ვ.
 • სიგნალიზაციის შლეიფების ხაზების (სადენების) ჯამური წინაღობა ბოლო რეზისტორის წინაღობის გათვალისწინების გარეშე – არაუმეტეს 220 ომ-ისა.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის ხაზებს შორის გაჟონვის წინაღობა (გამორთული ბოლო რეზისტორის პირობებში), აგრეთვე სიგნალიზაციის შლეიფის ყოველ ხაზსა და მოწყობილობის კორპუსს შორის არანაკლებ 50 კ ომ-ისა.
 • დენის მინიმალური ცვლილება სიგნალიზაციის შლეიფის ჯაჭვში (სიგნალიზაციის შლეიფის დაფიქსირებულ საბაზისო დენთან მიმართებაში), რომელიც ფასდება მოწყობილობის მიერ, როგორც „ხანძარი“ – პლიუს 4 მა ან მინუს 1,2 მა.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის დენი, რომელსაც მოწყობილობა აფასებს, როგორც წყვეტას – 0-დან 3 მა-მდე.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის დენი, რომელსაც მოწყობილობა აფასებს, როგორც КЗ-ს – 24 მა-ზე მეტი.
 • მოწყობილობას აქვს დაცვა КЗ-სგან სიგნალიზაციის შლეიფის ჯაჭვებში და გამავალ გასაღებში გაუმართაობის ინდიკაციით.
 • მოწყობილობა რეაგირებს სიგნალიზაციის შლეიფის მდგომარეობის ცვლილებაზე ასეთი ცვლილების 100 მს-ზე არანაკლები ხანგრძლივობის დროს, და არ გასცემს შეტყობინებას  ცვლილების შესახებ 50 მს-ზე ნაკლები ხანგრძლივობისას.
 • მოწყობილობა იძლევა ყოველ სიგნალიზაციის შლეიფში 32 აქტიურ შემტყობინებლამდე მიერთების საშუალებას (СПД-3, СПД-3.5, СПД-3.10, СПТ-2Б, СПТ-3 ტიპის და სხვა), ამასთან მოხმარების მაქსიმალური დენი მორიგ რეჟიმში ამ სიგნალიზაციის შლეიფში არსებული ყველა აქტიური სახანძრო შემტყობინებლით არ უნდა აღემატებოდეს 3 მა-ს.
 • სიგნალიზაციის შლეიფის ავტომატური ჩამოყრის ხანგრძლივობა (გათიშვის დრო) სიგნალიზაციის შლეიფის ვერიფიკაციის დროს – არანაკლებ 5 წამისა.
 • განმეორებით ამოქმედების მოლოდინის ხანგრძლივობა რეჟიმში „ყურადღება“ სიგნალიზაციის შლეიფის ჩამოყრის შემდეგ, რომლის აღმოჩენისას მოწყობილობა გადადის რეჟიმში „ხანძარი“ – (60±6) с 6
 • დატვირთვის მაქსიმალური დენი გასასვლელზე „შუქი/ხმა“ („L/S“) – 500მა.
 • დატვირთვის მაქსიმალური დენი ოთხსადენიანი სახანძრო შემტყობინებლების P1 და P2 კვების ყოველ გასასვლელზე – 200 მა;
 • დატვირთვის მაქსიმალური დენი გასასვლელებზე: „ხანძარი“, „გაუმართაობა“, „განგაში“, „ნორმა“, „К1“ – „К4“ – 40 მა;
 • მოწყობილობის დენის დატვირთვის მინიმალური მნიშვნელობები მორიგ რეჟიმში ყოველ გასასვლელზე: „შუქი/ხმა“, „ხანძარი“, „გაუმართაობა“, აგრეთვე ჯაჭვებში ШС1 – ШС4 (სიგნალიზაციის შლეიფი1-სიგნალიზაციის შლეიფი4) – 3,5 მა (ინიშნება3,3 კ ომ რეზისტორების მეშვეობით სათადარიგო ნაწილების და ნივთების კომპლექტიდან, იხ. პ. 12)
 • მოწყობილობის ტექნიკური მზადყოფნის დრო კვების წყაროს ჩართვის შემდეგ არაუმეტეს – 20 წამისა.
 • საშუალო ნამუშევარი მოწყობილობის უარზე არანაკლებ 40000 საათისა.